Artikel 1. Offerte en bestelling

1.1 Tenzij andersluidend beding is de geldigheidsduur van onze offertes 14 dagen.

1.2 Elke bestelling die vanwege ons niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een schriftelijke offerte is slechts bindend indien ze door ons schriftelijk werd aanvaard.

1.3 Onze agenten en vertegenwoordigers hebben geen vertegenwoordigingsbevoegdheid. De door hen opgenomen bestellingen worden slechts definitief door de verzending van een schriftelijke orderbevestiging van onzentwege.

Artikel 2. Prijzen

2.1 Onze prijzen worden opgegeven in euro en zijn steeds exclusief BTW. Elke verhoging van het BTW-tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen de bestelling en de uitvoering zal ten laste van de koper vallen.

2.2 Tenzij andersluidend beding zijn onze prijzen opgegeven voor levering in onze vestiging te Wenduine. Indien wij dienen in te staan voor vervoer of organisatie van vervoer zullen wij de prijs hiervan aan de koper factureren.

2.3 Onze prijzen betreffen slechts de verkoop van de in de bijzondere bepalingen omschreven goederen en diensten met uitsluiting van alle andere werken en prestaties. Indien de koper dergelijke prestaties wenst dan worden deze apart gefactureerd bovenop de in bijzondere voorwaarden vermelde prijs.

Artikel 3. Betaling

3.1 Onze facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel, ten laatste 8 dagen na factuurdatum of contant.

3.2 Indien de factuur niet op de vervaldatum wordt betaald, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest eisbaar welke zal worden berekend volgens de Wet van 2 augustus 2002 ter bestrijding van de betalingsachterstand.

3.3 Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de eisbaarheid mee van de facturen die op dat ogenblik zijn opgesteld lastens dezelfde koper.

3.4 Indien de factuur op de vervaldag onbetaald blijft,

  • zal na vergeefse ingebrekestelling het saldo worden verhoogd met 15%, met een minimum van 125€.
  • zullen wij recht hebben op de vergoeding van alle invorderingskosten zoals voorzien in de wet van 2 augustus 2002.

Artikel 4. Levering

4.1 Behoudens andersluidend beding geschiedt de levering in onze vestiging te Wenduine zoals in artikel 2.2 vermeld.

4.2 Vanaf de levering, zijnde de plaatsing van de bestelling door de koper, draagt deze alle risico’s met betrekking tot de verkochte goederen, in bijzonder het risico van het vervoer, zelfs indien dit door onze zorgen of in onze opdracht geschiedt.

4.3 De koper zal alle goederen afhalen ten laatste 8 dagen na de kennisgeving dat de goederen te zijner beschikking staan. Bij nalatigheid kunnen de opslagkosten worden gefactureerd.

Artikel 5. Gedragsregels

De Klant zal te allen tijde te goeder trouw samenwerken met Wouter Verstraete teneinde het verlenen van de diensten te bevorderen. De Klant zal te allen tijde de diensten gebruiken in overeenstemming met de Algemene Gebruikersvoorwaarden van Wouter Verstraete, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. De meest recente versie kan u terugvinden op https://www.bitsenbytes.be/beleidslijnen/. Indien de klant niet voldoet aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden, gaat hij ermee akkoord om alle kosten en lasten te dragen die verband houden met de extra diensten die door Wouter Verstraete worden uitgevoerd om eventuele problemen te verhelpen die het gevolg zijn van het niet-nakomen door de Klant van zijn verplichtingen.

Wouter Verstraete kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de internetverbinding door technische of andere storingen zowel binnen als buiten ons netwerk, of voor fouten van leveranciers die hiertoe aanleiding geven. De Klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het goed, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van Wouter Verstraete.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs en van de bijkomende prestaties.

6.2 Het is de koper verboden de goederen te vermengen en of te incorporeren zolang de volledige prijs niet voldaan is.

Artikel 7. Aanvaarding

De goederen worden geacht aanvaard te zijn door de koper acht kalenderdagen na de levering, behoudens nauwkeurig omschreven en gedetailleerde klacht die ons bereikt bij aangetekend schrijven voor het einde van hogergenoemde termijn.

Aanvaarding dekt alle zichtbare gebreken, d.w.z. alle gebreken die de koper op het ogenblik van de levering of gedurende de volgende acht kalenderdagen had kunnen vaststellen door een aandachtige en ernstige controle, en in het bijzonder de gebreken betreffende de functionering en de kenmerken van de apparaten.

Artikel 8. Waarborg

8.1 De goederen die wij verkopen worden door ons tegen verborgen gebreken gewaarborgd gedurende 12 maanden vanaf de levering, onder de hierna volgende voorwaarden. Bij levering van producten van derde partijen beperkt onze waarborg  zich evenwel tot de waarborgen gegeven door de oorspronkelijke fabrikant van het product.

8.2 De waarborg kan slechts worden ingeroepen indien volgende voorwaarden verenigd zijn

  • Het gebruik maakt de zaak in belangrijke mate ongeschikt voor het gebruik waarvoor ze gewoonlijk bestemd is of voor een bijzonder gebruik dat in de bijzonder gebruik dat in de bijzondere verkoopsvoorwaarden uitdrukkelijk wordt vermeld
  • Het apparaat werd deskundig gemonteerd en geplaatst.
  • Het apparaat wordt in normale omstandigheden gebruikt. De waarborg kan niet worden ingeroepen voor gebruik in bijzondere of abnormale omstandigheden die niet uitdrukkelijk worden beschreven in de bijzondere voorwaarden, bij slecht onderhoud wijzigingen door de koper, demontage of reparatie door een niet gekwalificeerd persoon.

8.3 Om de waarborg te kunnen inroepen zal de koper ons iedere klacht in verband met verborgen gebreken moeten meedelen bij aangetekend schrijven ten laatste 8 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten vaststellen.

8.4 Onze waarborg beperkt zich tot de kosteloze reparatie (stukken en arbeidsloon) of vervanging van de gebrekkige zaak, zonder aanleiding te kunnen geven tot verbreking van de koop of schadevergoeding van welke aard dan ook. De koper dient op eigen kosten en risico het apparaat naar onze vestiging te brengen teneinde het te laten repareren of vervangen. Indien het apparaat inderdaad een verborgen gebrek vertoont, zullen wij de kosten voor terugkeer bij de koper te onzen laste nemen.

8.5 De Klant zal steeds de nodige maatregelen treffen om de integriteit, de veiligheid en het onderhoud van de software, de hardware en alle andere materialen te vrijwaren.

Artikel 9. Beperkte aansprakelijkheid

9.1 Vanaf de levering aanvaarden wij enkel de in de artikelen 7 en 8 beschreven aansprakelijkheid en zijn wij niet gehouden tot enige schadevergoeding b.v. wegens menselijke schade of enige andere schade die rechtsreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van de door ons verkochte goederen en/of geleverde diensten.

9.2 Wij dragen geen enkele aansprakelijkheid voor de goede werking van hard- of software die afkomstig is van derde leveranciers noch voor eventuele schade die gebeurlijk aan dergelijke hard- of software zou worden toegebracht.

9.3 Wij dragen geen enkele aansprakelijkheid voor het verlies van data door de koper, noch voor enig feit dat het gevolg is van dergelijk verlies van data zoals, niet-limitatief, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de onkosten, verstoring van planning of door derden geëiste betalingen.

9.4 Wij zijn van elke aansprakelijkheid ontheven wanneer de Klant zelf of door tussenkomst van derden wijzigingen aanbrengt aan de broncode van door ons geleverde software.

9.5 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige gevolgschade of enige indirecte schade of verlies, verlies van gegevens, recuperatie van gegevens, winst, inkomsten, omzet of andere financiële of commerciële verliezen, ongeacht of deze voortvloeit uit de niet-naleving van haar verplichtingen. Wij zijn tevens niet aansprakelijk in geval schade geleden is door handelingen of gebrek aan handelingen die niet uitsluitend en direct toewijsbaar zijn aan Wouter Verstraete.

9.6 In alle gevallen buiten deze opgesomd in artikelen 9.1 tot 9.4 van deze voorwaarden, en waarin onze aansprakelijkheid bewezen is, kunnen wij ons van elke verdere aansprakelijkheid bevrijden door de door ons ontwikkelde software aan te passen en in bijgewerkte versie aan de koper ter beschikking te stellen

Artikel 10. Ontbinding van de koop

Wij zijn gerechtigd de verkoop te ontbinden door eenvoudige aangetekende kennisgeving aan de koper, indien deze één of meerdere van zijn contractuele verbintenissen niet nakomt, inzonderheid indien hij nalaat de goederen af te halen binnen de in artikel 4.3 voorzien termijn, indien hij meer dan 30 dagen nalaat een factuur te betalen, of indien blijkt dat hij één of meerdere van zijn verplichtingen niet of waarschijnlijk niet zal nakomen, zelfs indien deze verplichting nog niet eisbaar is.

Bij ontbinding van de koop zal de koper een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 30 % van de prijs, of de door ons werkelijk geleden schade indien deze hoger is.

Artikel 12. Bevoegdheid en geschillen

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen en het Vredegerecht van Zandhoven zijn bevoegd, onverminderd ons recht te dagvaarden voor de rechtbanken van de woonplaats van de koper.

Wij zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor wijzigingen die worden uitgevoerd in naam van de opdrachtgever. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om uit te zoeken of de gevraagde werken wettelijk zijn. Hieronder omvat het auteursrecht, merkenrecht, handelsrecht, eigendomsrecht en andere wettelijke overeenkomsten.